ÖstEuropaForum

Föreningens Stadgar

 

Stadgar för föreningen ÖstEuropaForum

 

Antagna vid Årsmötet 2007

 

1 Föreningens namn, säte och ändamål

 

1.1 Föreningens namn är Östeuropaforum. Föreningens säte är Uppsala.

 

1.2 Föreningen Östeuropaforum är en religiöst och partipolitiskt obunden. Dess ändamål är att, via till exempel föreläsningar, seminarier och tidningen Inblick, sprida information om Central- och Östeuropa, området för före detta Sovjetunionen samt Balkan.

 

2 Medlemskap

 

2.1 Medlem av föreningen är den som under det senaste året erlagt medlemsavgift. Personer som på et synnerligen förtjänstfullt sätt arbetat för föreningen samt studenter och anställda vid Institutionen för Euroasiatiska studier (tidigare Östeuropastudier) kan efter beslut i styrelsen erhålla gratis medlemskap.

 

2.2 Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår fastställs av årsmötet.

 

3 Verksamhetsperiod

 

3.1 Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår varar mellan två årsmöten. Styrelsens räkenskaper skall granskas av två av årsmötet valda revisorer, som skall lämna revisionsberättelse vid årsmötet.

 

4 Årsmöte

 

4.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas varje år under mars månad.

 

4.2 Kallelse till årsmöte skall utgå till föreningens medlemmar senast två veckor före årsmötet samt anslås på föreningens anslagstavla. Med kallelsen skall dagordning för årsmötet utsändas. Medlemmar har rät att sätta upp frågor på dagordningen. Detta skall dock meddelas styrelsen senast tre dagar före mötet. Under punkten ”övriga frågor” får endast information och synpunkter framföras, men några beslut ej tas.

 

4.3 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 

                      1 Årsmötets öppnande

                      2 Fastställande av dagordning

                      3 Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande

                      4 Val av Ordförande och Sekreterare för årsmötet

                      5 Val av två justerare, tillika rösträknare för årsmötet

                      6 Redovisning av verksamhetsberättelse

                      7 Redovisning av kassörens årsredovisning

                      8 Revisorernas berättelse

                      9 Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse

                      10 Val av ordförande, vice ordförande och kassör

                      11 Val av ordinarie styrelseledamöter

                      12 Val av två revisorer

                      13 Val av valberedning

                      14 Fastställande av medlemsavgift

                      15 Övriga frågor

 

4.4 Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Medlemskap skall kunna styrkas genom uppvisande av medlemskort eller eljest genom uppvisande av identitetshandling som kontrolleras mot medlemsregistret. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid personval kall, om någon så begär, sluten omröstning ske. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid lika röstetal vid val av mötesordförande, avgör lotten.

 

4.5 Förutom föreningens medlemmar, har även de anställda vid Institutionen för Euroasiatiska studier (tidigare Östeuropastudier) samt övriga personer som mötet väljer att adjungera, rätt att närvara vid mötet. Dessa har då yttrande och förslagsrätt, men ej rösträtt (beslutanderätt).

 

5 Extra årsmöte

 

5.1 Styrelsen kan utlysa extra årsmöte om den anser detta påkallat. Extra årsmöte skall också utlysas om 20 procent av medlemmarna så kräver. Kallelse till extra årsmöte skall ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte. Frågor kan väckas till extra årsmöte på samma sätt som till ordinarie årsmöte.

 

6 Styrelsen

 

6.1 Föreningens angelägenheter och arbete sköts av en styrelse bestående av minst fem av årsmötet eller extra årsmöte utsedda ledamöter. Årsmötet väljer ordförande, vice ordförande och kassör. Därtill väljs minst två ytterligare ledamöter. Styrelsen ansvarar för att:

 

                      – Planera och utföra aktiviteter

                      – Besluta om avgifter för aktiviteter

                      – Bereda ärenden till årsmöte och extra årsmöte

                      – Lämna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse vid årsmötet

                      – Föreningens ekonomi och bokföring sköts

 

6.2 Samtliga styrelseledamöter väljs på ett år. Om ordförande, vice ordförande, kassör och/eller övriga ledamöter lämnar styrelsen så att färre än fem ledamöter kvarstår under pågående verksamhetsår eller om hela styrelsen avgår, skall fyllnadsval respektive nyval hållas vid ett extra årsmöte.

 

6.3 Styrelsen är beslutsmässig då en majoritet av dessa ledamöter är närvarande. Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

7 Ändring av stadgar och upplösning av föreningen

 

7.1 Ändring av stadgar och upplösning av föreningen kräver likalydande beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena måste vara ordinarie årsmöte. Båda dessa beslut kräver bifall av minst 2/3 av de närvarande medlemmarna. Vid stadgeförändringar skall ändringsförslagen hållas tillgängliga för alla medlemmar senast två veckor före årsmötet. Förslag till stadgeändringar skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar Institutionen för Euroasiatiska studier (tidigare Östeuropastudier), Uppsala Universitet.

Annonser

Kommentera »

Inga kommentarer ännu.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: